Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Concurs d'aparadors

2016 - Conveni amb Fundació bancària la Caixa i l'Esplai per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran

31 d'octubre de 2016

Data signatura: 24 octubre 2016.

Vigència: 31 desembre 2017, prorrogable per períodes d'un any.

Obligacions:

 

Primer.- Objecte del conveni

 

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Programa de Gent Gran a l’Esplai de Santa Maria de Palautordera, que es detalla a l’Annex I d’aquest conveni i que comprèn el següent:

 

1. Des de l’Obra Social ”la Caixa” impulsem un estil de vida actiu per contribuir al benestar de la gent gran i prevenir situacions no desitjades.

     En aquest sentit, tots els nostres programes preveuen activitats, tallers i projectes que treballen per promoure al màxim l’autonomia de la gent gran, perquè quan apareguin limitacions estiguin preparats per afrontar-les.

     Activitats de promoció de la salut que contribueixin a prevenir i divulgar coneixements i hàbits per envellir satisfactòriament, que ajudin a una adaptació positiva dels canvis i endarrereixin les situacions de dependència.

 

2. Activitats que se centren en la persona i que ofereixen recursos per desenvolupar les capacitats personals que ajudin a prendre les decisions necessàries, promocionant els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment.

 

3. Activitats vinculades a l’aprenentatge de les noves tecnologies i a l’acostament de la gent gran a les xarxes socials i entorns 2.0.

 

4. Promoció d’activitats i projectes que impulsen la participació social i el voluntariat, la finalitat de les quals és promoure el paper actiu de la gent gran perquè siguin, i se sentin, protagonistes de la nostra societat. S’hi inclou la col·laboració amb altres entitats de l’entorn en les quals participin activament els socis i/o usuaris dels centres com a protagonistes principals.  

     La Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà els recursos necessaris per desenvolupar una tasca de seguiment i suport als projectes de voluntariat, amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament. 

 

La descripció de les activitats s’inclou a l’Annex I del conveni.

 

Segon.- Compromisos de les parts   

 

2.1. Compromisos per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Associació de l’Esplai de Santa Maria de Palautordera

D’una banda, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Associació de l’Esplai de Santa Maria de Palautordera es comprometen a potenciar, informar i col·laborar en el desenvolupament de les activitats i els projectes, facilitant el suport en l’organització necessari per executar-los correctament.

Aquestes activitats es faran als centres de gent gran o entitats de l’entorn amb les quals es col·labori, responsables en cada cas de dur-les a terme i desenvolupar-les.

Finalment, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es compromet a seguir assumint el cost del funcionament, la conservació i el manteniment dels centres, i és responsable del compliment de la normativa vigent.                

 

2.2. Compromisos de la Fundació Bancària ”la Caixa”

D’altra banda, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a impulsar les activitats i els projectes que es descriuen a l’Annex I, proporcionant els recursos necessaris i vinculats exclusivament al seu desenvolupament.

Així mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a oferir les eines necessàries perquè els voluntaris puguin desenvolupar la capacitació requerida per a l’acció.

La Fundació Bancària ”la Caixa” també assumeix el manteniment dels equips informàtics dels EspaiCaixa (aules d’informàtica), i en garanteix el bon funcionament durant la vigència d’aquest conveni i de les seves pròrrogues.

 

Tercer.- Comissió de seguiment

 

Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment integrada, com a mínim, per 1 representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 1 representant de l’Associació de l’Esplai de Santa Maria de Palautordera  i 1 de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

 

A la Comissió de Seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:

a) Definir el pla de treball i les funcions que les parts han de desenvolupar, respectant el calendari d’implantació del pla de treball als centres i la definició dels espais on es duguin a terme els projectes i les activitats.

b) Coordinar i fer el seguiment de les activitats previstes.

c) Presentar propostes de possibles col·laboracions en temes de voluntariat.

d) Velar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en aquest document.

 

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i es pot convocar tantes vegades com les parts ho considerin necessari.

 

Quart.- Difusió del conveni

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” pot instal·lar a l’EspaiCaixa, a càrrec seu, la imatge gràfica d’acord amb el manual de retolació fixat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. Així mateix, pot informar i comunicar a la gent gran que van als centres les activitats que en virtut d’aquest conveni duu a terme la Fundació Bancària ”la Caixa” per mitjà de diversos materials i suports.  

 

En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions derivades d’aquest conveni, s’hi farà constar expressament que es duen a terme en virtut de la col·laboració establerta entre l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, l’Associació de l’Esplai de Santa Maria de Palautordera i la Fundació Bancària ”la Caixa”.

En els elements de difusió de les actuacions que s’inclouen en aquest document i que es promouen conjuntament hi ha d’aparèixer la imatge corporativa d’ambdues institucions.

 

S'instal·larà en el centre de Gent Gran objecte del conveni, un expositor en el qual es facilitarà informació detallada sobre els continguts de les diferents activitats, siguin del programa de Gent Gran de la Fundació Bancària “la Caixa” o activitats que impulsa l'organisme competent. El moble expositor estarà retolat amb el logotip d'ambdues institucions (Annex II).

 

Cinquè.- Altres col·laboracions

 

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, l’Associació de L’Esplai de Santa Maria de Palautordera no poden acceptar altres col·laboracions amb entitats de crèdit o fundacions associades que tinguin el mateix objecte al/s centre/s adherit/s a aquest conveni.

 

Sisè.- Confidencialitat i protecció de dades 

 

Ambdues parts es comprometen a complir les exigències previstes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

 

Les parts s’obliguen a guardar secret professional respecte de les dades, tant de caràcter personal com professional, als quals tinguin accés i vinculades a la participació en les activitats proposades en el marc d’aquest conveni i recollides a l’annex II, obligació que subsisteix després de finalitzar la vigència d’aquest conveni, i han d’establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal, i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb els requisits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

 

Al terme del conveni, les parts han de tornar tota la informació i documentació aportada per complir-lo que tinguin en poder seu.

 

Les parts són responsables dels danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’incompliment del que s’estableix en aquesta clàusula, inclòs l’import de qualsevol sanció que pugui imposar l’Agència de Protecció de Dades.

 

Setè.- Vigència

 

Aquest acord entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2017. No obstant la durada pactada inicialment, el conveni es pot prorrogar per períodes d’un any.

 

Vuitè.- Resolució anticipada

 

Són causes de rescissió anticipada d’aquest conveni:

ü  L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.

ü  La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per al desenvolupament de les activitats que constitueixen el seu objecte.

ü  L’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.

 

Novè.- Competència jurisdiccional

 

Les qüestions que pugui suscitar l’aplicació d’aquest conveni les han de resoldre els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona