Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Pont Romà

2016 - Conveni amb l'escola Fontmartina per a l'ús de la pista esportiva Joan Cañellas

16 de setembre de 2016

Data signatura conveni: 15 setembre 2016
Vigència del conveni: 21/6/2017

 

Drets i obligacions:

1. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera cedirà la utilització de  la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach per a que els alumnes de  l’escola Fontmartina les utilitzin sempre sota la supervisió del professor corresponent i en l’horari especificat més endavant.

2. Sols en cas de pluja, s’utilitzarà la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach durant l’estona d’esbarjo del menjador, de dilluns a divendres de 12’30 a 15 h. La coordinadora de menjador serà la responsable de l’obertura i tancament dela pista. Durantl’estona d’ús serà necessari la supervisió d’un monitor/a de menjador en tot moment

3. El període d’utilització de la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach serà des de l’inici del curs escolar fins a l’últim dia del mateix, segons marqui el calendari escolar establert pel Departament d’Ensenyament  dela Generalitatde Catalunya.

4. L’escola Fontmartina no podrà fer ús, en cap cas, dels vestidors, dels lavabos, del material no municipal ni del rocòdrom de les instal·lacions de la pista coberta (aquest últim és propietat d’una entitat no municipal).

5. L’escola Fontmartina vetllarà per tal que se segueixin les recomanacions pel ús i manteniment del nou paviment que ens ha facilitat l’instal·lador i que seguidament us detallem :

  • Portar sabates esportives amb sola transparent, ja que hi ha soles de color que poden marcar el paviment. L’escola Fontmartina vetllarà perquè els alumnes que practiquin esport a la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach portin el calçat  adequat per l’ús de les pistes.
  • Obligatori protegir el paviment amb una làmina de protecció en cas de que s’hi realitzi alguna activitat no esportiva.
  • Prohibit l’accés de vehicles.
  • Prohibit l’accés de cistelles de bàsquet amb rodes o altres aparells que en portin.
  • No arrossegar objectes punxants o que puguin malmetre el paviment.

 

6. L’escola Fontmartina, o en cas d’accident, l’assegurança, es farà càrrec dels desperfectes que puguin ser ocasionats pels alumnes de l’escola durant l’estada d’utilització de les pistes.

7. L’escola Fontmartina establirà com a norma entre els alumnes que utilitzin les pistes que, dins de les instal·lacions de la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach, no es podrà menjar xiclets, pipes ni altres llaminadures, essent responsable del seu compliment.

8. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es compromet a realitzar la neteja de la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach, seguint les recomanacions de l’instal·lador.

9. Els alumnes de l’escola Fontmartina utilitzaran la pista esportiva Joan Cañellas i Reixach des del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 21 de juny de 2017.

Horari d’ús per al curs 2016/2017 :

De 9 h. a 12:30 h en horari de matí.

De 15h a 16:30 h en franja de tarda.

Els dies de pluja, per al servei de menjador, de 12:30 h. a 15 h.

Una vegada finalitzat el temps d’utilització de la pista, el/la professor/a o el/la monitor/a encarregat/da del menjador serà responsable de que les instal·lacions cedides quedin degudament tancades.

10. A final de temporada es retornaran les claus a la tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

11. En el cas de produir-se desperfectes o un incompliment de les obligacions previstes a l’apartat 5è i 7è,  l’ajuntament procedirà  a liquidar les despeses ocasionades a l’escola Fontmartina, que haurà de procedir al seu ingrés a la Tresoreria municipal en el termini màxim de dos mesos.

12. El present conveni tindrà una durada fins al 21 de juny de 2017 amb possibilitat de pròrroga  anual  previ acord  de les dues parts. A la sol·licitud de pròrroga s’adjuntarà el calendari de les activitats corresponents al curs escolar vigent.

13. L’ajuntament es reserva el dret de modificar o deixar sense efecte la utilització de la pista per algunes dates concretes, per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, cosa que es notificarà amb la màxima antelació possible al centre educatiu.

14. El present conveni quedarà sense efecte:

a)  A la finalització del termini de durada fixat.

b)  Per incompliment o contravenció d’alguna de les clàusules anteriors.

c)   Per utilització incorrecta, abusiva o de risc, o bé per finalitats diferents a les convingudes per les dues parts.

d)  Per força major o raons extraordinàries de necessitat de l’ajuntament que faci prevaler l’interès general sobre el del centre educatiu.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona