Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Pont Romà

2016 - Conveni amb Lasbru S.L., Mirolda S.L. i El Pla de can Carbonell S.L. relatiu al projecte d'enderroc de can Guiñau

6 d'abril de 2016

Data signatura: 22/10/2015

Vigència: --

Obligacions:

 

PRIMERA.- La totalitat dels compareixents, en la seva condició de destinataris/beneficiaris dels precitats enderrocs i en nom dels seus representants/des, comuniquen expressa i fefaentment a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, conforme exigeix l’article 24.3.a) i b) del Real Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit:

1r.- Que actuen en la condició d’empresaris o professionals respecte dels precitats treballs d’enderroc que l’ajuntament executarà de forma subsidiària.

2n.- Que els referits treballs d’enderroc es realitzen en el marc d’un procés més complex d’urbanització dels terrenys inclosos dins del Polígon 2 del Pla Parcial  Can Vernedes i Ca n’Auleda, Sector B del Polígon Industrial “El Temple”, de Santa Maria de Palautordera.

 

Per una altra banda, conforme exigeix l’apartat 4t de l’article 24 del Real Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, als empresaris o professionals destinataris de les operacions als que fa referència l’article 84, apartat ú, número 2n, lletra f), paràgraf segon, de la Llei de l’Impost, en aquest acte l’Ajuntament es compromet a comunicar formal i fefaentment al contractista que executi els referits treballs d’enderroc les referides dues circumstàncies  exigides per l’article 24.3.a) i b) del Real Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

SEGONA.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es compromet formalment a incloure al plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de referència, una que prevegui que aquestes s’adjudicaran a l’empresa que presenti la millor oferta.

 

TERCERA.- Tenint en compte allò manifestat a l’exposen V els compareixents acorden realitzar en aquest acte els pagaments destinats al finançament del referits treballs. Els compareixents realitzen els següents pagaments a compte : 

 

El senyor JORDI XENA I IBÀÑEZ, en nom i representació  de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, manifesta que l’aportació municipal destinada a l’execució subsidiària de les obres d’enderroc de les antigues naus i construccions de Can Guiñau i NAVESA ascendeix a la quantitat de CATORZE MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS (14.292,61€).

 

En aquest acte,  el senyor Vicente Luís Arévalo i Navarro, en nom i representació de LASBRU S.L., lliura al senyor Alcalde un taló nominatiu i barrat a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, d’import CENT DOTZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS I QUATRE CÈNTIMS (112.984,04€), corresponents a la participació de la seva representada en l’esmentat concepte.

 

Per la seva banda, el senyor Domènec Forns i Casacuberta, en nom i representació de MIROLDA, S.L., lliura al senyor Alcalde un taló nominatiu i barrat a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, d’import CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS (5.841,39€) equivalent a la participació de la seva representada en l’esmentat concepte.

 

Per la seva banda, el senyor Ramon Altimira Miralpeix, en nom i representació de EL PLA DE CAN CARBONELL, lliura al senyor Alcalde un taló nominatiu i barrat a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, d’import DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (12.521,35€) corresponents a la participació de la seva representada en l’esmentat concepte.

 

L’Ilm. Sr. Jordi Xena i Ibáñez, tal com actua, lliura a cada un dels assistents la corresponent factura per les respectives quantitats satisfetes on consta, d’acord amb allò exigit per l’article 6.1.m) del Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la menció “inversió del subjecte passiu”, i signa expressa carta de pagament, anunciant als compareixents que les obres d’enderroc s’iniciaran immediatament una vegada estiguin adjudicades.

 

En tot cas les quantitats anteriors tenen el caràcter de provisionals i es liquidaran definitivament un cop finalitzades les obres d’enderroc.

 

Així mateix si l’administració tributària obligués a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a l’ingrés de les quantitats relatives a l’IVA per considerar que no són repercutibles o no procedeix la regla de la inversió del subjecte passiu de l’impost, l’Ajuntament girarà i liquidarà als propietaris en la proporció que correspongui l’import objecte de l’ingrés tributari.

 

QUARTA.-  L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es compromet a formular, de forma immediata, i a tramitar, amb la màxima celeritat, una modificació del pla parcial consistent en definir una única parcel·la dins del polígon 2, establint les bases per aconseguir una reducció generalitzada de les seves despeses d’urbanització per tal que el polígon esdevingui viable econòmicament, que faci possible la seva execució i el compliment de l’equilibri dels drets i càrregues urbanístiques del polígon, d’acord amb les circumstàncies urbanístiques actuals del municipi i amb total respecte a l’interès públic i a la normativa d’aplicació, seguint els criteris de publicitat i transparència inherents a la tramitació dels convenis urbanístics.

 

CINQUENA.- L’ajuntament, a petició dels compareixents i amb l’ànim que puguin col·laborar en la consecució dels objectius que es pretenen assolir amb la signatura d’aquest document, facilitarà la participació d’aquests tant en el procés de licitació de les obres d’enderroc, informant sobre el contingut de les diferents ofertes presentades, com en el procés d’execució de les mateixes, facilitant la seva assistència a les visites d’obra que es produeixin durant la seva realització.

 

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquest conveni entrarà en vigor i serà executiu un cop aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona