Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Consistori 2019

2014 - Conveni amb el CCVO per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades beneficiàries de la renda mínima d'inserció

11 d'abril de 2017

Data signatura: 28/7/2014

Vigència: fins al compliment de les obligacions que s'hi contenen

Obligacions: 1.979,74€

 

L’AJUNTAMENT s’obliga a:

 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:

 

a)     Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució del/s projecte/s, realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el CONSELL COMARCAL en les formes i terminis establerts.

 

b)    Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.

 

c)     Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un representant en el tribunal de selecció, sempre i quan les oficines de treball derivin més d’un candidat.

 

d)     Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.

 

2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.

 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.

 

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest conveni.

 

5. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb la realització del Programa.

 

6. Notificar al CONSELL COMARCAL qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat, a l’efecte que el CONSELL COMARCAL pugui tramitar la proposta de modificació  davant del Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

7. Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quantitats de les quals aquest hagi de front com a conseqüència de canvis no comunicats per l’AJUNTAMENT o que no hagin estat acceptats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en relació amb l’epígraf precedent.

 

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

 

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció.

 

10. Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

 

11. Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de les obligacions que l’AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l’exercici de les funcions de control i verificació del CONSELL COMARCAL, de l’Autoritat d’Auditoria de Programa operatiu, de l’Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE.

 

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació.

 

13. Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.

 

14. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL.

 

15. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció.

 

16. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació. 

 

17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

18. Donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, material escrit, inversió o actuació objecte de subvenció, d’acord amb el que preveu l’ORDRE.

 

19. Fer constar l’emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu, el cofinançament de l’FSE en qualsevol document que es lliuri a les persones destinatàries o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada i la declaració “L’FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general.

 

Les mesures de publicitat són les següents: llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

 

20. Informar al públic en el seu espai web, si en disposa, de l’operació cofinançada i col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament de l’FSE, durant la realització de l’operació.

 

21. Entregar al CONSELL COMARCAL en el termini d’un mes un cop finalitzat el programa, la memòria d’actuació justificativa i la documentació necessària que s’escaigui per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu l’ORDRE.

 

22. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.

 

23. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona