Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Biblioteca Ferran Soldevila

2016 - Conveni amb l'institut escola La Tordera per a l'ús de les instal.lacions esportives del Temple

16 de setembre de 2016

Data signatura conveni: 15 setembre 2016
Vigència del conveni: 21/6/2017

 

Drets i obligacions:

1. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera cedeix l’ús de les instal·lacions esportives del Temple per a que els alumnes de  l’institut escola La Tordera l’utilitzin sempre sota la presència i la supervisió del/de la professor/a encarregat/da de l’assignatura d’educació física i en l’horari especificat més endavant.

2. El període d’utilització del pavelló municipal serà des de l’inici del curs escolar fins a l’últim dia del mateix, segons marqui el calendari escolar establert pel Departament d’Ensenyament dela Generalitatde Catalunya.

3. L’ institut escola La Tordera podrà fer ús dels vestidors. Un cop finalitzat l’ús cada dia l’espai ha de quedar en condicions d’ordre i netedat òptimes per tal que la resta d’usuaris en puguin fer ús. No és podrà fer ús del material no municipal de les instal·lacions del pavelló.

4. L’ institut escola La Tordera, o en cas d’accident, l’assegurança, es farà càrrec dels desperfectes que puguin ser ocasionats pels alumnes de l’institut durant l’estada d’utilització de les instal·lacions.

5. L’ institut escola La Tordera establirà, com a norma entre els alumnes que utilitzin les instal·lacions, que no es podran menjar xiclets, pipes ni altres llaminadures, essent responsable del seu compliment.

6. Els alumnes de l’ institut escola La Tordera utilitzaran les instal·lacions des del dia de signatura d’aquest conveni fins al dia 21 de juny de 2017, en  les dates i horari següents:

Dilluns, dimecres i divendres: de 8.30 a 15:00 h

Dimarts i dijous: de 8.30 a 13.30 h i de 15:00 a 17:00 h.

Una vegada finalitzat el temps d’utilització de la pista, el/la  professor/a serà el responsable de que les instal·lacions cedides quedin degudament tancades i en les adequades condicions de neteja.

7. En el cas de produir-se desperfectes o es produeixi un incompliment de les obligacions previstes a l’apartat 3r, 4t, 5è i 6è, l’ajuntament procedirà a liquidar les despeses ocasiones a l’institut escola La Tordera, que  haurà  de procedir al seu ingrés a la Tresoreria municipal en el termini màxim de dos mesos.

8. El present conveni tindrà una durada fins al 21 de juny de 2017, amb possibilitat de pròrroga  anual  previ acord  de les dues parts.

9. Abans de l’inici de cada curs, la direcció de l’institut escola La Tordera farà arribar a les regidories d’Esports i Ensenyament de l’ajuntament la sol·licitud de pròrroga on s’adjuntarà l’horari d’ús actualitzat del pavelló municipal, així com el calendari de les activitats corresponents al curs escolar vigent.

10. A final de curs es retornaran les claus a la tècnica d’Ensenyament de l’ajuntament.

11. L’ajuntament es reserva el dret de modificar o deixar sense efecte la utilització de les instal·lacions esportives del Temple per algunes dates concretes, per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, cosa que es notificarà amb la màxima antelació possible al centre educatiu.

12. El present conveni quedarà sense efecte:

a) A la finalització del termini de durada fixat.

b) Per incompliment o contravenció d’alguna de les clàusules anteriors.

c)  Per utilització incorrecta, abusiva o de risc, o bé per finalitats diferents a les convingudes per les dues parts.

d) Per força major o raons extraordinàries de necessitat de l’ajuntament que faci prevaler l’interès general sobre el del centre educatiu

 Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona