Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Concurs d'aparadors

2016 - Conveni amb l'institut Reguissol per a l'ús del pavelló municipal Josep Llavina

13 de setembre de 2016

Data signatura conveni: 12 setembre 2016
Vigència del conveni: 21/6/2017

 

Drets i obligacions:

1. L’ajuntament de Santa Maria de Palautordera cedeix l’ús del pavelló municipal Josep Llavina i Esteve per a que els alumnes de  l’institut Reguissol l’utilitzin sempre sota la presència i la supervisió del/de la professor/a encarregat/da de l’assignatura d’educació física i en l’horari especificat més endavant.

2. El període d’utilització del pavelló municipal serà des de l’inici del curs escolar fins a l’últim dia del mateix, segons marqui el calendari escolar establert pel Departament d’Ensenyament dela Generalitatde Catalunya.

3. L’institut Reguissol podrà fer ús dels vestidors 3 i 4. Un cop finalitzat l’ús cada dia l’espai ha de quedar en condicions d’ordre i netedat òptimes per tal que la resta d’usuaris en puguin fer ús. No és podrà fer ús del material no municipal de les instal·lacions del pavelló.

4. L’institut Reguissol vetllarà per tal que els alumnes i el professorat que practiquin esport en el pavelló municipal portin el calçat  adequat per a l’ús de les pistes. En cap cas, es permet l’accés a pista amb calçat de carrer.

5. L’institut Reguissol, o en cas d’accident, l’assegurança, es farà càrrec dels desperfectes que puguin ser ocasionats pels alumnes de l’institut durant l’estada d’utilització de les pistes.

6. L’institut Reguissol establirà, com a norma entre els alumnes que utilitzin les pistes. que, dins de les instal·lacions del pavelló municipal, no es podran menjar xiclets, pipes ni altres llaminadures, essent responsable del seu compliment.

7. Els alumnes de l’institut Reguissol utilitzaran la pista del pavelló municipal des del dia 12 de setembre de 2016 fins al dia 21 de juny de 2017, en  les dates i horari següents:

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30-9:30   X X X X
9:30-10:30   X X X X
10.30-11:30   X   X X
11:30-12:00          
12:00-13:00   X     X
13:00-14:00 X X X X X
14:00-15:00 X X X X X

 

A més a més en setmanes alternes s’afegeixen aquest canvis :

Setmana núm. 1 ( 12 al 16 de setembre ) :

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30-9:30   X   X X
9:30-10:30   X   X X
10.30-11:30   X     X
11:30-12:00          
12:00-13:00   X     X
13:00-14:00 X X X X X
14:00-15:00 X X X X X

 

Setmana núm. 2 ( 19 al 23 de setembre ) :

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30-9:30     X   X
9:30-10:30     X X X
10.30-11:30       X  
11:30-12:00          
12:00-13:00          
13:00-14:00 X X X   X
14:00-15:00 X X X X  

 

Una vegada finalitzat el temps d’utilització de la pista, el/la  professor/a serà el responsable de que les instal·lacions cedides quedin degudament tancades i en les adequades condicions de neteja.

 

8. En el cas de produir-se desperfectes o es produeixi un incompliment de les obligacions previstes a l’apartat 3r, 4t, 5è i 6è, l’ajuntament procedirà a liquidar les despeses ocasiones a l’institut Reguissol que  haurà  de procedir al seu ingrés a la Tresoreria municipal en el termini màxim de dos mesos.

9. El present conveni tindrà una durada fins al 21 de juny de 2017, amb possibilitat de pròrroga  anual  previ acord  de les dues parts.

10. Abans de l’inici de cada curs, la direcció de l’institut Reguissol farà arribar a les regidories d’Esports i Ensenyament de l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera la sol·licitud de pròrroga on s’adjuntarà l’horari d’ús actualitzat del pavelló municipal, així com el calendari de les activitats corresponents al curs escolar vigent.

11. A final de curs es retornaran les claus a la tècnica d’Ensenyament de l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

12. L’ajuntament es reserva el dret de modificar o deixar sense efecte la utilització del pavelló municipal per algunes dates concretes, per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, cosa que es notificarà amb la màxima antelació possible al centre educatiu.

13. El present conveni quedarà sense efecte:

a)    A la finalització del termini de durada fixat.

b)    Per incompliment o contravenció d’alguna de les clàusules anteriors.

c)    Per utilització incorrecta, abusiva o de risc, o bé per finalitats diferents a les convingudes per les dues parts.

d)    Per força major o raons extraordinàries de necessitat de l’ajuntament que faci prevaler l’interès general sobre el del centre educatiuSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona