Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Pont Romà

2016 - Conveni amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'ús de la seva galeria de tir

8 de juliol de 2016

Data signatura: 30/5/2016

Vigència: --

Obligacions:

 

PRIMERA.- L’Ajuntament de  Santa Maria de Palautordera es compromet que els funcionaris de la seva policia local acreditin documentalment l’arma amb la qual es farà la pràctica de tir (guia de pertinença de l’arma), no podent en cap cas utilitzar la galeria de tir personal no pertanyent al cos de policia local, ni aquells funcionaris que tinguin l’arma retirada per qualsevol de les causes que estableix la legislació vigent, concretament el Decret 219/1996, de  12 de  juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals (DOGC 2219, de 17.06.1996, modificat l’article 5 pel Decret 233/2002, de 25 de setembre - DOGC 3732 –3.10.02).

 

SEGONA.-  Els funcionaris de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, acceptaran i respectaran amb observança tot allò que estableix el Reglament d’ús de la galeria de tir de la Policia Local de Malgrat de Mar, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia10 de juny de 2010 i amb entrada en vigor el dia4 de juliol de 2010. A tal efecte, signaran un document a l’entrada de la galeria que els serà facilitat, pel qual es comprometen a respectar-lo i a observar totes les mesures de seguretat que hi consten.

 

TERCERA.- La disponibilitat dels horaris d’ús de la galeria es farà tal i com estableix l’article 4 de l’esmentat reglament. La unitat de tir i armament de la Policia Local de Malgrat de Mar i els comandaments responsables de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, coordinaran els dies i horaris de les pràctiques, així com el nombre d’agents que l’han d’efectuar.

 

QUARTA.- La formació, instrucció i pràctiques de tir serà donada per funcionaris acreditats i qualificats, havent de presentar i acreditar com a mínim el curs de monitor de tir de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

CINQUENA.- La munició per a fer les pràctiques anirà a càrrec de l’Ajuntament de  Santa Maria de Palautordera, sempre tenint en compte la munició NO AUTORITZADA que consta a l’article  4.3.3 del Reglament d’ús de la galeria de tir de la Policia Local de Malgrat de Mar.  Només es podran fer les pràctiques amb les armes de foc reglamentàries i de dotació que els hagi facilitat l’ajuntament del qual depenen. D’altra banda, l’Ajuntament de Malgrat de Mar es farà càrrec de facilitar l’altre material necessari per a dur a terme les pràctiques de tir: blancs, gomets, protectors, etc.

 

SISENA.- Mentre durin les pràctiques de tir hi serà present un membre de la Unitat de Tir i Armament de la Policia Local de Malgrat de  Mar, com a màxim responsable de les instal·lacions, així com ser el responsable de facilitar el material necessari (protectors, ulleres, etc) i manipular tot el sistema informàtic de la galeria.

 

SETENA.-  S’estableix un taxa de 17 (disset) euros + IVA per cada agent del cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera que faci les pràctiques. Aquesta taxa s’anirà actualitzant cada any d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya. La galeria de tir disposa de lloc per a tres tiradors i les sessions pràctiques habituals duren una hora aproximadament. A tal efecte, un cop acabada la pràctica per part de la totalitat dels funcionaris del cos de Policia Local de  l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, el cap de la Unitat de Tir i Armament de la Policia Local de Malgrat de Mar, remetrà informe al cap de la Policia Local de Malgrat, on hi ha de constar: dies, hores i número d’agents que han utilitzat la galeria.

 

VUITENA.- El cap de la Policia Local de Malgrat de Mar, un cop verificada la informació tramesa pel  cap de la Unitat de Tir i Armament, remetrà l’informe al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per tal que emeti la corresponent factura a nom de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, el qual es compromet a fer-la efectiva en els terminis que s’estableixin.

 

NOVENA.- Al present conveni s’adjunta una còpia del Reglament d’ús de la galeria de tir de la comissaria de Policia Local de Malgrat de Mar, essent ordenat per l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera que siguin complertes escrupolosament totes les seves disposicions en tots els seus extrems per part dels funcionaris del cos de policia local del seu ajuntament.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona