Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Parc Natural del Montseny

2016 - Conveni amb l'Associació Administrativa de Cooperació de la Unitat d'Actuació de Can Pagà

25 d'abril de 2016

Data signatura: 22/4/2016

Vigència: recepció de les obres d'urbanització i pagament de les quotes urbanistiques.

Obligacions:

 

PRIMER.- És objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Associació Administrativa de Cooperació de la Unitat d’Actuació de Can Pagà per tal de facilitar l’execució del projecte d’urbanització i el cobrament per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de les quotes d’urbanització del projecte d’arranjament de can Pagà. També és objecte del conveni l’establiment del retorn de l’import avançat per l’AACUACP per a la contractació de la redacció del projecte  tècnic d’urbanització.

 

SEGON.- Per tal de garantir l’execució de les orbes d’urbanització i facilitar el cobrament, per part de l’ajuntament, de les quotes d’urbanització d’aquest polígon, per part de l’AACUACP  es dipositarà a la tresoreria municipal l’import de 41.536,77€ més 58.463,23€ corresponent al retorn de la primera factura del equip d’arquitectes que quedarà afectat a l’execució de les obres d’urbanització.

 

Prèviament a l’esmentat ingrés per part de l’ajuntament s’establirà la fórmula pel retorn a l’AACUACP de l’import de 58.463,23€ corresponent al cost dels treballs de redacció del projecte tècnic d’urbanització mitjançant la presentació per part de  l’Associació Administrativa de Cooperació de la corresponent factura  a l’ajuntament el cost dels treballs de redacció del projecte tècnic d’urbanització per import de 58.463,23 €, tot complint el que disposa l’article 84.1.2n de la Llei de l’IVA;  juntament amb la factura caldrà adjuntar un mínim de tres pressupostos que es van sol·licitar a l’hora d’encarregar la redacció del projecte.

 

El pagament de la factura prevista en els paràgrafs anteriors podrà ser objecte de compensació amb l’ingrés que haurà de fer l’AACUACAP a la tresoreria municipal.

 

L’ ingrés de 41.536,77€ per part de l’AACUACP es realitzarà en el termini màxim de 15 dies a partir de la signatura del present conveni.

 

TERCER.-  En el cas que algun dels propietaris afectats pel pagament de quotes d’urbanització no procedís al pagament dins del període  voluntari   l’ajuntament podrà destinar els fons dipositats, de forma provisional i ja sigui total o parcialment, al pagament de les certificacions d’obres pendents.

 

No obstant això, l’ajuntament es compromet en els casos d’impagament a procedir, paral·lelament i d’acord amb el que estableix la normativa vigent i mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (al qual té delegada la competència recaptatòria) al cobrament de les quotes per via de constrenyiment i arribar, si s’escau, a l’embargament i subhasta dels béns afectats per tal que siguin ingressades les quotes pendents i es pugui reposar el dipòsit ingressat.

 

No obstant això,  en cap cas es procedirà  a la subhasta de finques que constitueixin  la residència dels propietaris i així consti en el padró municipal d’habitants.

 

Una vegada s’hagin cobrat la totalitat de les quotes d’urbanització, l’ajuntament es compromet a retornar a AACUACP la totalitat del dipòsit ingressat en el termini màxim de 15 dies hàbils.  En el cas que les quotes que puguin resultar pendents de cobrament siguin d’un import total inferior al dipòsit constituït, l’ajuntament ingressarà la seva diferència en el mateix termini.

 

En tot  cas, l’ajuntament es compromet a retornar el dipòsit constituït al’AACUAC  una  vegada hagi transcorregut el període de prescripció de les quotes urbanístiques i hagi caducat la corresponent afectació  registral  prevista per l’article 155 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme o la normativa que pugui resulta d’aplicació.

 

QUART.-   El compliment de les determinacions previstes en el present conveni s’hauran de dur a  terme d’acord amb les previsions i condicions establertes per la Llei Orgànica 15/1999 de  protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

1. El vigent conveni no modifica les determinacions del conveni signat entre les dues entitats el dia 22 de juny de 2009, que resten vigents.

 

2.  L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts.

 

3.  En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la legislació de règim local  i altres disposicions vigents en la matèria.

 

4. La vigència del present conveni serà fins que s’hagi procedit a la recepció de les obres d’urbanització i s’hagi procedit al pagament de les quotes urbanístiques del polígon d’actuació de can Pagà.

 

5. L’acord municipal d’aprovació del conveni s’haurà d’exposar al públic i publicar en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix l’article 26.1 del reglament de la Llei d’urbanisme.

 

CLÀUSULA RESOLUTÒRIA

 

S’estableix com a clàusula resolutòria del present conveni el transcurs del termini previst a la clàusula segona, referent a l’ingrés total del dipòsit, sense que aquest es realitzi.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona