Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Cigonyes

Pobresa energètica

 

 

Moció aprovada per unanimitat en sessió plenària de data 30 d'octubre de 2014:

 

Moció del Grup Municipal CUP, en nom de l'Aliança contra la pobresa energètica, per a la garantia i protecció dels drets humans i els béns comuns: aigua, llum i gas.

 

El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 – subscrit per l'estat espanyol - en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència. D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a un habitatge digne (Observació General núm. 4) i el dret a l’aigua i el sanejament (observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions Unides el 2010), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.

 

El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la categoria de les garanties indispensables per assegurar un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions fonamentals necessàries per a preservar la vida i la dignitat de les persones, de drets, no de privilegis supeditats a la capacitat econòmica de les persones i de les seves famílies de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que són cal que les administracions vetllin per a la sostenibilitat d’aquests recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats” de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal.

 

En aquest sentit, no podem obviar que som les persones les que tenim aquests drets reconeguts i són els Estats o les Administracions Públiques competents qui els han no només de garantir, sinó també de respectar, de protegir i de promoure. De fet, privar a les persones i a les seves famílies de llum, gas, aigua i sanejament, per motius econòmics vulnera directament el PIDESC, ja que els Estats s’obliguen a garantir els drets allí reconeguts sense discriminació alguna per la posició econòmica (art. 2.2, desenvolupat a la Observació General núm. 3). En aquesta observació es subratlla que “fins i tot en temps de limitacions greus de recursos, causades sigui pel procés d'ajust, de recessió econòmica o per altres factors, es pot i es deu en realitat protegir els membres vulnerables de la societat”. I va més enllà doncs estipula que “les mesures que caldria considerar apropiades, a més de les legislatives, hi ha la d'oferir recursos judicials pel que fa a drets que, d'acord amb el sistema jurídic nacional, puguin considerar justiciables. [..] De fet, els estats part [..] estan ja obligats [..] a garantir que tota persona, els drets o llibertats [..] reconeguts en el present Pacte hagin estat violats, podrà interposar un recurs efectiu".

 

L’ Estatut, en el seu article 24.3., estableix que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”. I atribueix a la Generalitat (art.166) la competència exclusiva en matèria de serveis socials incloent l’atribució de “les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”.

 

El fet d’haver deixat en mans d’empreses privades la protecció de drets com l’habitatge i la garantia de les condicions mínimes que la fan digne, com l’aigua i el sanejament, la llum i el gas, ha portat a que la perspectiva econòmica hagi predominat per sobre de l’enfocament de drets humans. Els principis de lliure mercat, que han governat aquests serveis bàsics, han provocat de fet una vulneració dels drets anteriorment mencionats amb la connivència de l’Administració Pública, doncs s’ha tallat l’electricitat a 1,4 milions de persones i l’aigua a 300.000 a tot l’estat Espanyol. Mentre Endesa, la distribuïdora d’electricitat, pràcticament monopolista d’electricitat a Catalunya, va obtenir 2.771 milions d’euros de benefici el 2012, Gas Natural Fenosa, la distribuïdora monopolista de gas a Catalunya, va obtenir 1.657 milions d’euros de benefici al 2012 i Agbar, la distribuïdora quasi monopolista de l’aigua a Catalunya, va obtenir 432,9 milions de benefici el 2011. Beneficis aconseguits a costa de pujar l’electricitat un 63% des de 2008 i l’aigua un 65%, i que s’han incrementat quan més cruel ha estat la crisi per les famílies.

 

Cal recordar que avui 2.200.000 catalans i catalanes estan per sota el llindar de la pobresa i d’exclusió social, d’aquests 300.000 són nens i nenes; que més de 225.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur i 95.000 d’elles no tenen cap ingrés. 7 milions de persones de l’estat espanyol pateixen pobresa energètica, i aquesta està provocant la mort prematura a l’hivern d’entre 2.300 i 9.000 persones a l’any, enfront per exemple de les 1.130 morts per accidents de tràfic en carretera el 2013

 

L’actual escenari no augura una millora palpable, quedant palesa la feblesa del Govern de Catalunya per fer front a la situació d’exclusió social que provoca el model de gestió actual. La única mesura presa, el vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum, es mostra avui totalment ineficaç ja que només consten desenes de persones que s’hagin pogut acollir a la treva hivernal i absolutament insuficient doncs finalitza la seva implementació a partir del 31 de març. Més aviat sembla una clara mostra de la seva servitud a la classe extractiva que espolia i saboteja l’economia familiar.

 

És imprescindible iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aquesta situació, també i sobretot a nivell municipal, com alguns ajuntaments ja estan fent. En aquest sentit proposem els següents acords per afrontar la Pobresa Energètica des d’una perspectiva dels drets de les persones i de l’administració pública com a garant dels mateixos.

 

ACORDS PER GARANTIR, RESPECTAR, PROTEGIR I PROMOURE AQUEST DRET:

 

Primer.- Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida digna: climatització adequades per a la salut i disposar dels mínims, d’aigua potable i el seu sanejament.

 

Segon.- L’ajuntament treballarà per garantir aquest dret, doncs en qüestió de drets humans tota administració és competent, i per tant també la seva assequibilitat, sense cap limitació temporal ni econòmica sinó pel fet de ser persones i al llarg de tota la vida. Per tant aplicarà mesures des dels Serveis Socials per contribuir a aquesta garantia.

En aquest sentit es garantirà l’atenció immediata a les persones que acudeixin als Serveis Socials amb problemàtiques relacionades amb els serveis bàsics de llum, gas i aigua. Establint bonificacions percentuals segons criteris que estableixin aquests serveis socials tenint en compte la renda familiar i els membres de la unitat familiar. Totes les bonificacions estaran supeditades a l’informe positiu dels Serveis Socials.

Per poder garantir aquest dret, es promourà un increment, si fos necessari, de la partida pressupostària d’ajuts personals o es crearà una d’específica, en el vigent pressupost municipal, prèvia modificació pressupostària.

 

Tercer.- Quan la legislació ho permeti o bé mitjançant acords bilaterals amb les empreses subministradores, l'Ajuntament exigirà a aquestes l'import dels ajuts que en aquest concepte s'hagin avançat.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat espanyol que iniciï els tràmits legislatius necessaris per regular que les empreses subministradores contemplin en els seus pressupostos partides per cobrir les bonificacions de subministraments a aquelles famílies que mancades de recursos mínims pateixen pobresa energètica.

 

Cinquè.- Negociar amb les companyies distribuïdores de llum, aigua i gas que operen a nostre poble possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall de subministraments i poder garantir l’accés als consums mínims. Establir un contacte específic entre Serveis Socials i les empreses subministradores perquè comuniquin prèviament a l’Ajuntament la intenció de tallar el subministrament a una família.

 

Sisè.- Es publicarà de forma trimestral, a la pàgina web de l’ajuntament, d’accés públic i destacat:

  • La dada estimada del nombre de llars que podrien trobar-se per sota del llindar de la pobresa. I el nombre de famílies que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica.
  • La quantia total de les bonificacions indicant la seva procedència: distribuïdores de llum, de gas i d’aigua. Indicant que aquest import està pendent de ser assumit per les distribuïdores. Així com, el pressupost reservat i disponible per l’Ajuntament a tals efectes. Les dades recollides a més seran enviades a l’IDESCAT per tal que pugui estipular i fer el seguiment a nivell català d’aquests valors.

 

Setè.- Demanem que es traslladin els presents acords als promotors d’aquesta moció (energiaaigua@gmail.com), així com també al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i als grups parlamentaris del Congreso de Diputados.

 

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona