Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Concurs d'aparadors

Actuacions PLH


Les actuacions del Pla Local d’Habitatge de Santa Maria de Palautordera són fruit de diferents àmbits de treball:

  • La recollida d’actuacions que actualment ja porta a terme l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, i de les quals s’ha valorat continuar amb la seva execució.
  • Les propostes realitzades en el marc del procés participatiu, que ha celebrat sessions amb els grups municipals, amb entitats del municipi, i sessions obertes a la ciutadania.

En les sessions descrites s’han organitzat dinàmiques per a la recollida de propostes, enquadrades en l’estratègia definida.

  • La proposta de noves actuacions, fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i l’equip redactor, i que no hagin estat proposades en el procés participatiu.

 

La validació de les actuacions s’ha portat a terme amb Ajuntament, Diputació i equip redactor, atenent a la disponibilitat pressupostària i de recursos humans disponibles, i alhora fent una projecció futura que afecta a aquesta disponibilitat pressupostària.

 

En aquest sentit, el pla d’actuacions no suposa una obligació del seu compliment, sinó una orientació de les polítiques a desenvolupar per als propers anys. El seu compliment estarà condicionat a les disponibilitats de pressupost i recursos humans i tècnics, d’una banda, però també al manteniment de les condicions estratègiques que facin encara aconsellables la seva aplicació. A mesura que s’avaluïn les actuacions i s’analitzin els canvis que es produeixin en l’àmbit de l’habitatge, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha de respondre a aquests canvis per adaptar-se a la realitat canviant.

 

En aquest sentit, un pla local d’habitatge no és un document estàtic que dibuixa una realitat i aquesta es manté inalterable durant anys. Ans al contrari, pretén ser un document d’orientació a partir d’un moment determinat, però que roman obert als canvis que es puguin produir.

 

També es preveu que durant els propers mesos l’Estat i la Generalitat signaran el conveni en el marc del nou Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que contempla noves tipologies d’ajuts i actuacions destinades als ens locals. Per tant s’hi podrien afegir noves actuacions de manera sobrevinguda durant l’execució del Pla, que obliguen a mantenir aquesta visió flexible per permetre modificacions durant els anys d’execució.

 

El present Pla Local d’Habitatge conté un total de 28 actuacions, amb un pressupost acumulat de 2.183.100 € per a tots els seus anys de vigència, de 2019 a 2024.


1. Estructuració de les polítiques locals d’habitatge

 

1.1. Informació i comunicació:

 

1.1.1. Campanya informativa de les polítiques d’habitatge - NOVA

1.1.2. Edició i repartiment d’un fulletó de les polítiques locals d’habitatge - NOVA

1.1.3. Web municipal de l’habitatge - NOVA


1.2. Estructuració administrativa i tècnica:

 

1.2.1. Consignació pressupostària als programes d’habitatge - NOVA

1.2.2. Dotació de recursos humans - NOVA

1.2.3. Servei d’Informació d’Habitatge - NOVA

1.2.4. Seguiment i gestió del Pla local d’habitatge - NOVA

1.2.5. Consell Municipal de l’Habitatge Social2. Garantir l’accés i el sosteniment de l’habitatge.

 

2.1. Mobilització del parc d’habitatges buits:

 

2.1.1. Estudi del parc d’habitatges buits

2.1.2. Ajuts per a l’adequació d’habitatges buits - NOVA

2.1.3. Bonificació d’impostos i taxes per a la rehabilitació d’habitatges buits - NOVA

2.1.4. Sancions a habitatges de llarga desocupació

 

2.2. Intermediació:

 

2.2.1. Servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH)

2.2.2. Mediació en conflictes de l’habitatge

 

2.3. Polítiques socials d’habitatge:

 

2.3.1. Creació de la Borsa municipal d’habitatge - NOVA

2.3.2. Ajuts al pagament de lloguers

2.3.3. Ajuts de pagament de rebuts d’altres serveis

2.3.4. Seguiment de casos de vulnerabilitat residencial

2.3.5. Tramitació d’expedients d’ajuts relacionats amb l’habitatge

2.3.6. Promoció d’habitatge de lloguer social - NOVA

2.3.7. Mesures de suport a iniciatives ciutadanes d’habitatge - NOVA

2.3.8. Compra d’habitatge sota preu de mercat destinat a habitatge d’emergència o de lloguer social3. Millora de les condicions del parc d’habitatges.

 

3.1. Millora de les condicions del parc d’habitatges:

 

3.1.1. Ajuts per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’habitatges - NOVA

3.1.2. Auditories i intervencions energètiques - NOVA

3.1.3. Ajuts per a la reforma orientada a l’eficiència energètica - NOVA

3.1.4. Campanya informativa per a la realització del certificat d’aptitud de l’edifici - NOVA4. Adaptació del planejament urbanístic.

 

4.1. Adaptació per al desenvolupament del planejament i densificació d’alguns sectors urbans.

 

4.1.1. Estudi i anàlisi del planejament vigent - NOVA

4.1.2. Estudi i anàlisi de les càrregues urbanístiques i la densitat residencial - NOVA

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona