Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Arboretum

Òrgans municipals i col.legiats

Ple municipal

 

Integrat per tots els regidors/es sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa, té les competències assenyalades en l'article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Les sessions ordinàries se celebren, amb caràcter bimensual, l'últim dijous no festiu dels mesos de gener-març-maig-juliol-setembre-novembre, a les 19.30 h., a la Sala de Plens, i són de caràcter públic.

 

Grup Municipal JUNTS:

Jordi Xena i Ibàñez, M. Soledad Garcia i Beneyto, Merlí Garcia i Casacuberta, Isabel Membrives i Rodríguez, Albert Ferrer i Masagué, Eva Otero i Sorigué, Enric Pousa i Engroñat.

 

Grup Municipal ERC:

Xavier Blas i Martos, Núria Ripollès i Déu.

 

Grup Municipal CUP:

Lluís Morales i Peix, Ana Cristina Muñoz i Cotoré.

 

Grup Municipal PSC:

Francesc Lázaro i Brazo, M. Teresa Sáez i Roldán.

 

 

Junta de Govern Local


Integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'alcaldia que en donarà compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i l'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde/essa o el Ple municipal o li atribueixi directament la legislació sectorial. Es reuneix setmanalment en sessió no pública, a excepció dels assumptes relatius a les atribucions delegades pel Ple, que són públics. A aquest efecte, s'acostuma a convocar una sessió pública mensual.

 

Jordi Xena i Ibàñez

 

Tinents d'alcalde:

Enric Pousa i Engroñat

Merlí Garcia i Casacuberta

ALbert Ferrer i Masagué

M. Soledad Garcia i Beneyto

 

 

També assisteixen per ordre del senyor alcalde i d’acord amb el que estableix l’article 113.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals els regidors i regidores següents: 

 

Comissió especial de comptes

 

Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'ajuntament en Ple, amb les competències que estableix l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Jordi Xena i Ibàñez

M. Soledad Garcia i Beneyto

Merlí Garcia i Casacuberta.

Isabel Membrives i Rodríguez

Alber Ferrer i Masagué

Eva Otero i Sorigué

Enric Pousa i Engroñat

Xavier Blas i Martos

Núria Ripollès i Déu

Lluís Morales i Peix
Ana Cristina Muñoz i Cotoré

Francesc Lázaro i Brazo

M. Teresa Sáez i Roldán


 

Comissió Informativa General

 

Comissió informativa per a l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple. Les sessions ordinàries se celebren, amb caràcter bimensual, el dijous no festiu anterior a la sessió plenària, a les 19.30 h., a la Sala de Plens, i no tenen caràcter públic.

 

Jordi Xena i Ibàñez

M. Soledad Garcia i Beneyto

Merlí Garcia i Casacuberta.

Isabel Membrives i Rodríguez

Alber Ferrer i Masagué

Eva Otero i Sorigué

Enric Pousa i Engroñat

Xavier Blas i Martos

Núria Ripollès i Déu

Lluís Morales i Peix
Ana Cristina Muñoz i Cotoré

Francesc Lázaro i Brazo

M. Teresa Sáez i Roldán

 

Representació en els òrgans col.legiats

 

Agrupació de Defensa Forestal (ADF): ENRIC POUSA.

Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU): 

Associació de Municipis per la Independència (AMI): JORDI XENA.

Associacions Administratives de Cooperació: JORDI XENA.

Consell Escolar Municipal: 

Consells escolars del centres docents públics de nivell no universitari: M. SOLEDAD GARCIA.

Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya: 

Consorci Localret: 

Consorci per a la Gestió de Residus: ENRIC POUSA.

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: ENRIC POUSA.
Fundació privada Acció Baix Montseny: JORDI XENA.

Junta de compensació del Polígon 2 del P.P. Can Vernedes-Ca n'Auleda: JORDI XENA.

Taula per al Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental: EVA OTERO I SORIGUÉ.

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: ENRIC POUSA.

Xarxa local de consum de la Diputació de Barcelona: ALBERT FERRER.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona