Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Biblioteca Ferran Soldevila

Cartipàs municipal


Constitució de la Junta de Govern Local


Resolució de l’alcaldia 2019DECR001094 de data 18/06/2019:

 

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, integrada pels membres següents:

 

L’alcalde: Jordi Xena i Ibàñez.

Vocals: Merlí Garcia i Casacuberta, M. Soledad Garcia i Beneyto, Albert Ferrer i Masagué, i Enric Pousa i Engroñat.

 

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, pel seu coneixement i efectes.

 

Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

 


Nomenament dels tinents d'alcalde


Resolució de l’alcaldia 2019DECR001103 de data 18/06/2019:

 

Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:

 

Primer tinent d’alcalde: senyor Enric Pousa i Engroñat.

Segon tinent d’alcalde: senyor Merlí Garcia i Casacuberta.

Tercera tinent d’alcalde: senyor Albert Ferrer i Masagué.

Quarta tinent d’alcalde: senyora M. Soledad Garcia i Beneyto.

 

Segon.- Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels tinents d’alcalde, en conformitat amb l’ordre abans expressat.

 

Tercer.- A aquest efecte, aquesta alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.

 

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, pels altres tinents d’alcalde que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més d’un d’ells.

 

Quart.- Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada aquesta alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.

 

Cinquè.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

 


Delegació als membres de la Junta de Govern Local


Resolució de l’alcaldia 2019DECR001106 de data 19/06/2019:

 

Primer.- Efectuar, a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, una delegació general d’atribucions de direcció i gestió ordinària dels serveis corresponents:

 

REGIDOR/A                                     SERVEI

 

Enric Pousa i Engroñat                 Medi ambient, Polítiques de voluntariat i integració, Salut pública.

Merlí Garcia i Casacuberta          Cultura i Joventut, Innovació, Esports.

Albert Ferrer i Masagué               Comerç, Mercat, Promoció empresarial, Règim interior, Turisme.

M. Soledad Garcia i Beneyto       Barris, Ensenyament, Participació ciutadana.

 

L’alcaldia es reserva l’exercici de les competències referides a Governació, Política urbanística i habitatge, Obres i serveis, i Transport públic.

 

Segon.- La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que abans s’ha fet referència, comportarà únicament la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió i la firma de documents de tràmit sense que estigui inclosa la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

 

Tercer.- Efectuar a favor dels regidors i regidores que a continuació s’indiquen, una delegació específica d’atribucions per la gestió dels assumptes següents:

 

REGIDOR/A                                      SERVEI

 

Eva Otero i Sorigué                           Hisenda, Servei local d’ocupació i emprenedoria, Comunicació.

Isabel Membrives i Rodríguez        Benestar social, Igualtat de gènere, Protectores d’animals.

 

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit indicat, no incloent cap facultat resolutòria.

 

Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

 

Cinquè.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret als regidors i regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

 

Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si, dintre del termini de les 24 hores següents, no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

 

Setè.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí d’informació municipal, en el Portal de la Transparència, en el web municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat, i notificar al personal de l’ajuntament.

 

 

Retribucions


Acord plenari de data 27/6/2019:

 

Primer.- Establir que, amb efectes de la data a baix indicada, els membres de la corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

 

NOMS I COGNOMS              RÈGIM DE DEDICACIÓ     DATA EFECTE

 

Jordi Xena i Ibàñez                           EXCLUSIVA                  15/6/2019

Merlí Garcia i Casacuberta              EXCLUSIVA                  15/6/2019

M. Soledad Garcia i Beneyto           PARCIAL                        15/6/2019

Isabel Membrives i Rodríguez        PARCIAL                        15/6/2019

Albert Ferrer i Masagué                   PARCIAL                        15/6/2019

Eva Otero i Sorigué                           PARCIAL                        15/6/2019

           

Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en dotze pagaments, corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social:

 

REGIDOR                                           FUNCIONS                                                  RETR.ANUALS          DEDICACIÓ

                                                                                                                                     BRUTES                       MÍNIMA 

 

Jordi Xena Ibàñez                           Alcalde resp. de Governació-                              47.700€             EXCLUSIVA

                                                             Pol.urbanística i habitage-Obres

                                                             i serveis-Transport públic

Merlí Garcia Casacuberta              Cultura i joventut-Innovació-Esports               30.500€             EXCLUSIVA

M. Soledad Garcia Beneyto           Barris-Ensenyament-Participació

                                                             ciutadana                                                                12.962,5€                  16 h.

Isabel Membrives Rodríguez        Benestar social-Igualtat de gènere-                   12.962,5€                  16 h.

                                                            Protectores d’animals

Albert Ferrer Masagué                   Comerç-Mercat municipal-Promoció                11.895€                     15 h.

                                                             empresarial-Règim interior-Turisme

Eva Otero Sorigué                           Hisenda-Servei local d’ocupació i                       11.895€                     15 h.

                                                            Emprenedoria-Comunicació

 

Tercer.- Amb efectes del dia 15 de juny d’enguany, establir a favor dels membres de la Corporació (que no tinguin dedicació parcial o exclusiva) el règim d’indemnitzacions següent:

 

a)         Per l’assistència a les sessions del Ple:                                                130,14 €/sessió

b)         Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:        189,40 €/sessió

c)         Per l’assistència a les sessions de la comissió informativa:             43,38 €/sessió

 

Quart.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny d’enguany, data de constitució d'aquest ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 

a)         36,11€ mensuals per a cada regidor/a electe.

b)         144,45€ mensuals per a cada grup municipal.

 

D’acord amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, l’anterior dotació econòmica no es podrà destinar al pagament de remuneracions de personal o l’adquisició de béns de caràcter inventariable, havent-se de portar, per part dels grups municipals, una comptabilitat específica que hauran de posar a disposició del Ple de la Corporació quan aquesta ho demani.

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona