Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Reciclatge

Imatges relacionades

  • Ajuntament

    Ajuntament

PALAU, A FAVOR DE LA DESMILITARIZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

31 de gener de 2017

El Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de gener de 2017, va aprovar, amb 11 vots a favor (7 del Grup Municipal CiU, 3 del Grup Municipal CUP i 1 del Grup Municipal ERC) i 1 abstenció del Grup Municipal PSC, la proposta del Grup Municipal CUP relativa a la desmilitarització i renaturalització del parc natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim":

 

L’any 1978 va ser aprovat el Pla especial de protecció del Montseny, any en que la UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del massís del Montseny, i en concret, l'espai del parc natural, està sotmès a una sèrie de pressions en els seus punts més sensibles, entre ells les carreteres i construccions existents, i d'amenaces com són l'asfaltatge de noves carreteres i la construcció de noves edificacions.

 

El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben dins l’àrea qualificada com a reserva natural dins del Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny. Aquest sector del massís es troba també inclòs dins l’àmbit del Decret 105/1987 que reconeix com a parc natural, d’acord amb la Llei 12/1985, tota l’àrea definida com a parc pel pla especial, i dins l’espai inclòs en el decret d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi «El Pla director del turó de l’Home: un projecte de restauració del paisatge», realitzat el 2002 pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, els impactes més importants que es produeixen a l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a l’existència de la carretera [que arriba fins a coll Pregon] que provoca processos d’erosió i esllavissades; a l’ocupació del cim de puig Sesolles per la base militar, amb l’heliport, antenes, pantalles parabòliques, tanques, etc., i a l’ocupació del propi cim del turó de l’Home per l’estació meteorològica i habitatge dels seus responsables, a més del conjunt d’antenes i instal·lacions exteriors. Atès que el mateix estudi afirma que, sens dubte, l’existència del conjunt d’instal·lacions i edificacions que es troben al turó de l’Home i al puig Sesolles, així com també la d’una carretera d’accés, van evitar que també aquest sector fos qualificat com a zona de reserva natural qualificada. Atès que, entre els objectius del Pla director d’actuacions al turó de l’Home i el seu entorn, hi trobem la restauració i preservació del medi natural, la reducció de l’artificialització i dels impactes ambientals, suprimint tots els elements innecessaris i naturalitzant les àrees afectades, així com concentrar al màxim les instal·lacions tècniques i edificis al puig Sesolles.

 

Atès que la base militar de l'exèrcit espanyol, que es va instal·lar en el puig Sesolles l'any 1975, situada a 1.667 metres i d'un total de 3,47 ha, només manté en ús (de forma automatitzada) les instal·lacions de telecomunicació, instal·lacions que, avui, seria tècnicament possible traslladar fora de l'àmbit del parc natural. Atès que avui, 41 anys després de l'expropiació i ocupació del puig Sesolles, part del cim continua urbanitzat i protegit amb tanques i filats que envolten el perímetre del centre de comunicacions militar.

 

Atès que la presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu pel qual el passat 14 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI que recull, entre els seus acords, fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinarlo a usos públics de caràcter civil; així com prohibir les maniobres militars en  espais no estrictament militars.

 

Per tots els motius esposats, proposem al Ple l'adopció dels acords següents

 

Primer.- Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui.

 

Segon.- Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny.

 

Tercer.- Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del parc, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona